Privatumo Politika

Žemiau pateikiama informacija apie SIT&GO tvarkomus duomenis ir tvarkymo tikslus. Visais klausimais susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu galite kreiptis el. pašto adresu info@sitandgo.lt

 1. Duomenų valdytojas
  UAB „BMS Technologija“, įmonės kodas 300138495, adresas A. Juozapavičiaus g. 10A-4, LT-09311, Vilnius (toliau – SIT&GO) yra atsakinga už Jūsų asmens duomenų, surinktų per www.sitandgo.lt , www.sitandgo.eu , automobilių nuomos punktuose ar kitokiu būdu kontaktuojant su SIT&GO, tvarkymą.
 2. SIT&GO duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
  SIT&GO tvarko duomenis pagal Europos Sąjungos, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, 6 straipsnio ,,Tvarkymo teisėtumas“ 1 dalį, taip pat pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą.
 3. SIT&GO tvarkomi duomenys
  Asmens duomenys:

  • Vardas,
  • Pavardė,
  • Duomenys apie darbo bendrovę (pagal poreikį),
  • Gimimo data,
  • Telefono numeris,
  • Elektroninio pašto adresas,
  • Namų adresas.

  Finansiniai duomenys:

  • Banko kortelės duomenys, kuri yra pateikiama blokuojant užstatą išnuomotos transporto priemonės pasiėmimo metu,
  • Mokėjimų istorija, apimanti automobilio nuomos mokestį bei visas susijusias papildomas prekes, paslaugas ir mokesčius.

  Nuomos sutarties duomenys:

  • Vairuotojo pažymėjimo duomenys, įskaitant, bet neapsiribojant vairuotojo pažymėjimo kopija,
  • Asmens tapatybės kortelės arba paso duomenys,
  • Nuomojamos transporto priemonės registracijos numeris,
  • Nuomos rezervacijos numeris,
  • Transporto priemonės pasiėmimo bei grąžinimo informacija: data, laikas, vieta,
  • Suteiktos papildomos prekės, paslaugos,
  • Finansinė atsakomybė už išnuomotą transporto priemonę.

  Trečiųjų asmenų duomenys:
  Tuo atveju, kai nuomojamą transporto priemonę vairuoja daugiau nei vienas asmuo ir tai yra pažymėtina transporto priemonės nuomos sutartyje, SIT&GO tvarko trečiųjų asmenų asmens, finansinius ir nuomos sutarties duomenis;

  Nuomojamos transporto priemonės buvimo vieta:

  SIT&GO nuomojamose transporto priemonėse gali būti įrengta telematika, suteikianti SIT&GO informaciją apie bendrovei priklausančių transporto priemonių buvimo vietą realiu laiku. Informacija tvarkoma per internetinę svetainę www.tracking.lt

  Kiti specialiosios paskirties duomenys:

   

  • Nelaimingo atsitikimo atveju SIT&GO gali prašyti informacijos apie vairuotojo ir/ar trečiųjų asmenų, susijusių su eismo įvykiu būklę, t.y. informacijos apie alkoholio ir/ar kitų narkotinių bei psichotropinių medžiagų kiekį kraujyje, sveikatos sutrikdymus per nelaimingą atsitikimą,
  • Nelaimingo atsitikimo atveju, kai nuomojamos transporto priemonės valdytojo sveikatos būklė sutrikdoma nuomos periodo metu ir jis negali toliau tęsti nuomos bei atstovauti incidento išaiškinimo procedūroje (sunki sveikatos būklė, mirtis), SIT&GO atstovavimo įgaliojimo pagrindu tvarko atstovaujančio asmens finansinius duomenis,
  • Nuomojamos transporto priemonės apgadinimo atveju SIT&GO gali tvarkyti duomenis, būtinus kompensuoti transporto priemonės žalos kaštus, įskaitant žalos atsiradimo įvykių eigą,
  • Teisminių procesų atveju SIT&GO tvarko nuomojamos transporto priemonės valdytojo ir/ar susijusių asmenų duomenis, būtinus siekiant išspręsti teisminį procesą.
 4. SIT&GO duomenų tvarkymo tikslai
  • Transporto priemonės nuomos rezervacija, nuoma ir tolesni su nuoma susiję klausimai (bendrieji klausimai, finansinė istorija, finansinės procedūros (papildomi mokesčiai, sąskaitų-faktūrų išrašymai ir pan.) skundai, atsiliepimai, kelių eismo taisyklių pažeidimai, transporto priemonės vagystė ir/ar kita nusikalstama, su transporto priemonės nuoma susijusi, veikla, teisminės procedūros ir kt.). SIT&GO naudoja asmens tapatybės ir vairuotojo pažymėjimo dokumentų autentiškumo tikrinimo aparatą 365ID, kuris nuskaito dokumento numerį, išdavimo ir galiojimo datas bei išdavimo šalį ir automatiškai registruoja šiuos duomenis. Daugiau informacijos apie 365ID: www.365id.com ;
  • Kelių eismo pažeidimai, nelaimingi atsitikimai, transporto priemonės apgadinimai. Tuo atveju, kai transporto priemonės nuomos periodo metu buvo padarytas kelių eismo taisyklių pažeidimas ir SIT&GO gavo pranešimą apie kelių eismo taisyklių pažeidimą, SIT&GO perduoda asmens duomenis policijai. Nutikus nelaimingam atsitikimui, SIT&GO perduoda asmens, finansinius, sutarties duomenis suinteresuotoms trečiosioms šalims, siekiant išspręsti susidariusią aplinkybę ir likviduoti patirtus nuostolius: policija, greitoji pagalba, draudimo bendrovės, tyrimus atliekančios institucijos, auditoriai, skolų išieškojimo įmonės, buhalterija, kiti subjektai, turintys teisę į asmens, finansinę, sutarties ir/ar kitą specialiosios paskirties informaciją. Jei kompetentingos institucijos įtaria, kad su nuomojama transporto priemone buvo vykdoma nelegali veikla, SIT&GO pasilieka teisę tvarkyti kompetentingos institucijos perduotus papildomus duomenis;
  • Rinkodara ir reklama. Asmens duomenys tvarkomi siekiant informuoti vartotoją apie naujus produktus, specialius pasiūlymus, lojalumo programas, taip pat siekiant suasmenintį svetainę pagal individualius poreikius. SIT&GO pasilieka teisę į nuomos sutartyje nurodytą el.paštą atsiųsti apklausą rinkos tyrimams, anketą įvertinti suteiktų paslaugų kokybę;
  • Trečiųjų asmenų atlikti mokėjimai. Tuo atveju, kai išnuomotos transporto priemonės vairuotojas ir mokėtojas yra skirtingi subjektai, SIT&GO tvarko vairuotojo ir mokėtojo pateiktus duomenis, susijusius su finansine atskaitomybe (sąskaitos-faktūros, įmokos, administracinės baudos, žalų nuostolių kompensavimas, kiti finansiniai ir administraciniai klausimai);
  • Duomenų tvarkymas, remiantis teisės aktų nuostatomis. Asmens, finansiniai ir sutarties duomenys tvarkomi ir saugomi pagal SIT&GO įsipareigojimus institucijoms, įskaitant, bet neapsiribojant asmens duomenų pateikimą policijai užfiksavus kelių eismo pažeidimą, duomenų saugojimo terminus, apskaitos duomenų saugojimo laikotarpį ir kt.);
 5. Tarptautinis duomenų perdavimasTuo atveju, kai transporto priemonės nuomos rezervacija yra padaroma per partnerių svetaines užsienio valstybėje, SIT&GO pasilieka teisę perduoti asmens duomenis partneriui, įskaitant ir tuos atvejus, kai partneris yra iš trečiosios šalies, esančios už ES ribų, tačiau tik tiek, kiek tai yra būtina siekiant įgyvendinti šiame dokumente išdėstytus tikslus. Jeigu duomenų gavėjas nėra valstybėje, kurią Europos Komisija pripažino kaip užtikrinančią tinkamą duomenų apsaugos lygį, SIT&GO priima visas galimas duomenų apsaugos priemones, vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.
 6. Duomenų saugojimo terminasSIT&GO saugo duomenis iki maksimalių teisės aktų nustatytų terminų, kol duomenys privalo būti saugomi jų tvarkymo tikslais. Kai asmens duomenys nebereikalingi, jie yra sunaikinami. Išimtys taikomos tiems asmens duomenims arba konkretiems dokumentams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka negali būti sunaikinti ir privalo būti achyvuoti.

  Saugojimo terminai:

  • SIT&GO paskyros sukūrimas ir nario unikalaus numerio suteikimas – nelimituota, tol, kol tęsiasi komerciniai santykiai;
  • Transporto priemonės nuomos sutartis – 5 kalendoriniai metai;
  • Mokėjimo kortelės duomenys – ne ilgiau, nei 2 kalendoriniai metai po nuomos pabaigos datos, terminas, per kurį SIT&GO gali gauti pranešimą apie kelių eismo pažeidimą iš policijos ir, vadovaujantis įmonės sąlygomis ir taisyklėmis, taikyti administracinį mokestį. Saugojimo laikotarpis gali būti pratęstas vartotojo sutikimu tolimesnėms rezervacijims;
   d. Komerciniai dokumentai, apimantys buhalterinius dokumentus ir apskaitos įrašus – iki 10 kalendorinių metų.
 7. Slapukų (,,Cookies“) politika
  SIT&GO naudoja slapukų politiką rinkti informaciją apie vartotojo apsilankymą internetinėje svetainėje www.sitandgo.lt ir www.sitandgo.eu. Slapukai (,,cookies”) – priemonė suasmeninti naršančiojo patirtį internete, pritaikant rodomą informaciją pagal interesų sritis ir asmeninius poreikius. Naršantysis visada turi teisę atmesti slapukus arba koreguoti suteiktą leidimą nustatymuose, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad tai gali lemti ribotą prieigą prie svetainėje esančios informacijos ir joje atliekamų veiksmų.
 8. Duomenų subjekto teisėsVadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamentu, duomenų subjektas turi teisę:
  • Iš duomenų valdytojo gauti informaciją apie saugomus duomenis apie duomenų subjektą: duomenų saugojimo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, kai įmanoma – duomenų saugojimo laikotarpis. Ši teisė taip pat apima teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti asmens duomenis, apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu ( BDAR, 15 str.);
  • Reikalauti ištaisyti netikslius su duomenų subjektu susijusius. (BDAR, 16 str.);
  • Reikalauti ištrinti su duomenų subjektu susijusius duomenis, nebent duomenų saugojimas konkrečiomis aplinkybėmis yra privalomas tiesiog įgyvendinti SIT&GO aukščiau išvardintus tikslus. Tokie atvejai yra spręstini individualiai. Ši teisė taip pat galioja kai duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo remiasi duomenų tvarkymas, arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai (BDAR, 17 str.);
  • Reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą ir duomenų valdytojas privalo patikrinti duomenis (BDAR, 18 str.);
  • Nesutikti, kad duomenų subjekto duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ir bet kada atšaukti savo sutikimą. Gavus raštišką prašymą apie sutikimo atšaukimą iš duomenų subjekto, SIT&GO įsipareigoja nedelsiant nutraukti duomenų subjekto duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais (BDAR, 21 str.);
  • Pateikti skundą dėl savo asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai, jeigu mano, kad jo asmens duomenų tvarkymas pažeidžia minėtą reglamentą. (BDAR, 77 str.). Lietuvoje priežiūros institucijos funkcijas vykdo Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija: ada@ada.lt.

  Dėl visų, su duomenų subjektu susijusių, teisių kreiptis el. paštu info@sitandgo.lt arba raštu į UAB ,,BMS Technologija“ adresu A. Juozapavičiaus g. 10A, LT-09311, Vilnius, Lietuva

 9. Nuorodos į kitas svetainesInternetinėse svetainėse www.sitandgo.lt ir www.sitandgo.eu galima rasti nuorodų į kitas internetines svetaines. SIT&GO atkreipia dėmesį, kad paspaudus trečiųjų šalių ir/ar partnerių nuorodas, duomenų subjektas perkeliamas iš SIT&GO tvarkomų svetainių ir SIT&GO neatsako už duomenų subjekto suteiktos informacijos saugumą ir privatumą lankant kitas svetaines. Šiame dokumente išdėstyta politika galioja išskirtinai SIT&GO internetinei svetainei.
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!